Regulamin

Regulamin Konkursu dla Wspierających i Patronów Kanału Youtube Kremlinka Show

§1. Postanowienia ogólne

    1.   Organizatorem konkursu jest kanał Youtube Kremlinka Show.

2.   Celem konkursu jest promowanie kanału Youtube Kremlinka Show oraz nagradzanie aktywnych wspierających i patronów.

3.   Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które w dniu emisji programu są aktywnymi wspierającymi lub patronami kanału Youtube Kremlinka Show.

§2. Zasady konkursu

     1.   Konkurs odbywa się w cyklach, a pierwszy cykl rozpoczyna się podczas programu „Ja Ruskij” w dniu 24.02.2024.

2.   Podczas każdego cyklu, w trakcie codziennych programów rano lub wieczorem, zadawane będzie pytanie do widzów.

3.   Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres mailowy konkurskremlinki@gmail.com.

4.   Wraz z odpowiedzią na pytanie należy przesłać:

o   Adres najbliższego paczkomatu

o   Numer kontaktowy

o   W przypadku wspierających na Patronite – adres mailowy podany przy wsparciu

o   W przypadku wspierających na YouTube – nick ze swojego konta

5.   Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które jako pierwsze prawidłowo odpowiedziały na pytanie konkursowe i podały wszystkie niezbędne dane.

6.   Ilość nagród w danym cyklu może ulec zmianie.

7.   Osoby, które otrzymały nagrodę w danym cyklu, nie mogą brać udziału w kolejnych konkursach do momentu zakończenia cyklu.

8.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości konkursów w dowolnym momencie.

§3. Nagrody

    1.   Nagrody w konkursie wysyłane są na koszt Organizatora do paczkomatów na terenie Polski.

2.   Szczegółowy opis nagród dostępny jest w materiale wideo, w którym ogłaszany jest konkurs.

§4. Dane osobowe

    1.   Organizator informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wysyłki nagród.

2.   Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w regulaminie.

3.   Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

4.   Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym do:

1.   weryfikacji zgłoszeń,

2.   poinformowania o wynikach konkursu,

3.   przesyłania nagród.

5.   Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a następnie usunięte.

6.   Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.   Organizator oświadcza, że nie przechowuje danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji konkursu.

 

§ 5. Odpowiedzialność

1.   Organizator nie odpowiada za uszkodzenia nagród w transporcie.

2.   Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania nagród.

 §5. Postanowienia końcowe

   1.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie.

   2.   Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekonomiarosji.pl

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z tytułu niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

 

Facebook Comments Box