Czarna dziura w rosyjskim budżecie. Opis z objaśnieniem, każdej pozycji.

Najnowsze dane z realizacji budżetu Federacji rosyjskiej na dzień 26 kwietnia nie napawają optymizmem. Poniżej dwa zdjęcia z danych Państwowych. Pierwszy w oryginale, drugi przetłumaczony na język polski.

Powyższe dane podane są w miliardach rubli. Co możemy wyczytać i co rzuca się w oczy?

Dochody budżetu federalnego.

Wpływy do budżetu

Spadki wpływów do budżetu rok do roku o 36,5 %. Nie ma gospodarki na świecie którą można by uznać za zdrową i dobrze zarządzaną jeśli wpływy do budżetu spadają o niemal 40% rok do roku. Drugim ważnym wskaźnikiem jest to iż planowane wpływy do budżetu są zrealizowane na ten moment w zaledwie w 18,9%. Należy pamiętać, że uchwalony budżet i wyliczenia tego ile będziemy mieli wpływów w kolejnym roku decydują o stopniu wydatków na jaki możemy sobie pozwolić. Jak na stan na 26 kwietnia realizacja na poziomie niecałych 19% to bardzo złe dane. Powinno być w okolicach 25%. Sytuacja może się poprawić po podliczeniu miesiąca w całości, gdyż mają wpłynąć do budżetu podatki ściągane na koniec miesiąca. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to bardzo źle.

Wpływy ze źródeł FNS i FST. Co one oznaczają?

Następnie mamy dane z dwóch organów Państwowych. Co oznaczają skróty FNS i FST?

W rosyjskim sprawozdaniu budżetowym skróty FNS i FTS odnoszą się odpowiednio do Federalnej Służby Podatkowej (ros. Федеральная налоговая служба, skrót ФНС) i Federalnej Służby Skarbowej (ros. Федеральная таможенная служба, skrót ФТС). Federalna Służba Podatkowa (FNS) jest organem rządowym odpowiedzialnym za pobieranie podatków i innych opłat w Rosji. FNS monitoruje i kontroluje przestrzeganie prawa podatkowego oraz prowadzi działania mające na celu zwalczanie nielegalnych działań związanych z unikaniem opodatkowania. Federalna Służba Skarbowa (FTS) natomiast odpowiada za zbieranie i kontrolę wpływów do budżetu federalnego Rosji. FTS pobiera cła, akcyzę i podatki od towarów i usług importowanych do kraju oraz od działań związanych z wydobyciem surowców naturalnych. FTS przeprowadza również kontrole celne, monitoruje przestrzeganie przepisów celnictwa i zwalcza przestępczość związana z przemytem towarów. W sprawozdaniu budżetowym Rosji, wydatki i wpływy związane z działalnością FNS i FTS są szczegółowo opisane, w celu zapewnienia przejrzystości i skuteczności kontroli budżetu przez rząd i społeczeństwo.

Tu również mamy spadki rok do roku w wysokości – 15% i -29%. Jaką wiedzę możemy wyciągnąć z tych danych? Otóż widać jak na dłoni, że kryzys jest rozległy. Dotyka podatków, ceł, akcyz sprowadzanych i wysyłanych. Dotyka eksportu surowców naturalnych, oraz wewnętrznego rynku pracy.

Inne dochody GAD. Co to oznacza?

Kolejnym elementem na liście są inne dochody GADP. Cóż kryję się pod tym pojęciem?

Wyrażenie „inne dochody GADP” w sprawozdaniu budżetowym Rosji odnosi się do dochodów, które pochodzą z różnych źródeł, niezwiązanych bezpośrednio z podatkami lub opłatami za usługi publiczne.

Inne przykłady „dochodów GADP” w Rosji mogą obejmować wpływy z prywatyzacji majątku państwowego, dywidendy od państwowych spółek z udziałem państwa, wpływy z emisji obligacji państwowych lub dochody z inwestycji państwowych funduszy inwestycyjnych.

Mamy tu do czynienia z czymś co powinno być dochodem, natomiast zmieniło się w tym roku w wydatek. Plan budżetowy zakładał wpływy 1,7bln rubli, a mamy wydatki w wysokości biliona rubli. Jest to jedna z najciekawszych pozycji w tym zestawieniu.

Kolejne dwa punkty to przychody z ropy gazu i z innych działalności poza surowcowymi. Tu też spadki rok do roku kolejno o niemal 48% i niemal 29%. Twierdzenia o wspaniałej kondycji gospodarki rosyjskiej są wręcz śmieszne w tym momencie.

Wydatki budżetowe.

Przechodzimy do wydatków budżetowych, gdzie mamy wzrost rok do roku o 28,7 % i choć ta wartość wydaje się duża, to ciekawsza jest moim zdaniem ta dotycząca realizacji względem planu budżetowego. Tam wzrost jest aż o 36,1%. Oznacza to, że szacunki i założenia budżetowe które były liczone pod koniec 2022 roku już dziś absolutnie się nie zgadzają. Federacja Rosyjska wydaje za dużo pieniędzy. Różnice na taką skalę między założeniami a realizacją obnażają kłamstwa lub brak kontroli nad czymkolwiek dotyczącym finansów publicznych Rosji.

Wydatki na personel (100) Co to oznacza?

W sprawozdaniu budżetowym Rosji, wiersz oznaczony jako „koszty personelu” (100) odnosi się do wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, takich jak pracowników administracji publicznej, nauczycieli, policjantów, służb zdrowia i innych pracowników sektora publicznego.

W tym wierszu zawarte są wydatki na wypłaty pensji, składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i zdrowotne, świadczenia socjalne oraz inne koszty związane z pracownikami sektora publicznego, takie jak szkolenia i rozwój zawodowy.

Koszty personelu są zwykle jednym z największych wydatków w budżecie państwa i często stanowią znaczną część całkowitych wydatków budżetowych Rosji. Mamy tu wzrost rok do roku o 43,9%.

Koszty umowne (200+410) Co to oznacza?

W sprawozdaniu budżetowym Rosji, wyrażenie „koszty umowne” odnosi się do wydatków związanych z umowami zawartymi przez rząd z innymi podmiotami ( np. Grupa Wagnera), które nie są zaliczane do kosztów bezpośrednich wydatków na personel (koszty 100).

Koszty umowne są zwykle złożone z dwóch części:

  • Koszty umowne (200): odnoszą się do wydatków związanych z umowami na usługi, towary i prace budowlane oraz inne umowy, których przedmiotem jest realizacja zadań państwowych. W tej kategorii można znaleźć na przykład koszty zakupu i dostawy sprzętu, materiałów i usług, w tym np. wynajmu budynków i sprzętu.
  • Koszty umowne na finansowanie (410): odnoszą się do kosztów związanych z realizacją zadań budżetowych poprzez zapewnienie finansowania innym podmiotom. W tej kategorii można znaleźć na przykład koszty związane z finansowaniem programów rządowych, dotacji dla innych instytucji, transferów między budżetami i finansowania projektów infrastrukturalnych.

W sumie, koszty umowne (200+410) to koszty ponoszone przez państwo w ramach umów z innymi podmiotami w celu realizacji zadań publicznych. Mamy tu największe wzrosty wydatków, gdyż aż o 71,6% rok do roku. Jako, że ta pozycja odpowiada za finansowanie wszystkich grup paramilitarnych to mamy wyraźny wgląd jak duże są to wydatki. Można się nawet pokusić o wyciągnięcie pewnych liczb które mogą w przybliżeniu pokazać nam kwoty które są przelewane z budżetu na takie właśnie działania. Oczywiście to są tylko górne widełki a realna kwota może być znacznie niższa, ale jeśli kogoś to kiedyś interesowało to tak, taka pozycja jest w tym raporcie i takie kwoty wychodzą za 4 pierwsze miesiące 2023 roku.

Transfery międzyrządowe (500) Co to oznacza?

W sprawozdaniu budżetowym Rosji, wiersz oznaczony jako „transfery międzyrządowe” (500) odnosi się do wydatków związanych z transferami środków finansowych pomiędzy różnymi jednostkami budżetowymi, w tym pomiędzy rządem federalnym, rządami poszczególnych regionów i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Transfery międzyrządowe są często wykorzystywane w celu wyrównywania różnic w dochodach i wydatkach pomiędzy różnymi regionami kraju oraz w celu finansowania różnych działań publicznych, takich jak inwestycje w infrastrukturę, edukację i opiekę zdrowotną.

Transfery te mogą przybierać różne formy, w tym dotacje celowe, dotacje ogólne, subwencje i inne formy pomocy finansowej. Wszystkie one służą jednak wspieraniu działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i regiony, co ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych oraz zapewnienie równomiernego rozwoju kraju. Tu wzrosty mamy niewielkie gdyż zaledwie 3% i to znów nam daje wspaniały wgląd w sytuację budżetową kraju. Gdyż pokazuje, że pomimo wzrostów wydatków na taką skale, pieniądze nie są dystrybuowane na rzeczy ważne czyli zdrowie, edukację i infrastrukturę. Nie ma tu za bardzo stymulowania gospodarki inwestycjami. Nie ma procesu stwarzania sobie szans w przyszłości. Wydatki rosną, społeczeństwo tego nie odczuwa.

Deficyt/Nadwyżka

Mamy na dzień 26 kwietnia do czynienia z deficytem, czyli dziurą budżetową na poziomie 5,8 biliona rubli czyli około 73mld $. Założenia budżetowe na cały rok 2023 wynosiły 3,7bln rubli. Mamy więc niedoszacowanie wielkości dziury budżetowej w roku 2023 na poziomie 155% a mamy dopiero kwiecień. Jest to nic innego jak katastrofa założeń i planów budżetowych.

Zwracam szczególną uwagę na zapoznanie się bilansem dochodów i wydatków. Wydatki na poziomie 10,8 bilionów rubli przy dochodach zaledwie 4,9 biliona rubli. Jeżeli sytuacja w dalszej części roku się nie zmieni to dziura budżetowa spokojnie na koniec roku przekroczy 100mld $ i to chyba przy optymistycznym scenariuszu. Natomiast jeżeli szacować pesymistyczny, może się zakręcić w okolicach 200mld $. Przypominam wszystkim Rok 2022 Rosja zakończyła z dziurą budżetową w wysokości 3,3 biliona rubli co przy dzisiejszym kursie wynosi ponad 40mld $, ale po kursie z początku roku było to ponad 50mld $. Kurs rubla w ostatnich miesiącach się osłabia powodując, że dług przeliczany z rubla na dolary będzie robił się mniejszy.

I tu przechodzimy do kolejnego punktu czyli:

Źródła finansowania deficytu krajowego. Co to oznacza?

W sprawozdaniu finansowym, pozycja „źródła finansowania krajowego deficytu” oznacza źródła finansowania, które pochodzą z kraju i które są wykorzystywane do pokrycia deficytu budżetowego.

Oznacza to, że państwo pozyskuje środki finansowe z wewnątrz kraju, na przykład poprzez emisję obligacji skarbowych na rynkach krajowych, sprzedaż akcji spółek skarbu państwa lub uzyskiwanie pożyczek od krajowych banków lub innych instytucji finansowych.

Pozycja „źródła finansowania krajowego deficytu” jest ważna, ponieważ odzwierciedla ona zdolność kraju do pokrycia swojego deficytu budżetowego wewnętrznymi zasobami. Im większa jest zdolność kraju do pozyskiwania środków finansowych z wewnątrz kraju, tym mniejsza jest jego zależność od źródeł finansowania zewnętrznego, takich jak pożyczki z zagranicy czy emisja obligacji skarbowych na rynkach międzynarodowych.

W przypadku Rosji, źródła finansowania krajowego deficytu mogą obejmować na przykład emisję obligacji skarbowych na rynkach krajowych, sprzedaż akcji spółek skarbu państwa czy uzyskiwanie pożyczek od krajowych banków lub innych instytucji finansowych. To tu będą te tzw. obligacje wojenne. Mamy tu wzrosty względem planu rocznego na poziomie prawie 200% w 4 miesiące.

Źródła finansowania zewnętrznego. Co to oznacza?

W sprawozdaniu finansowym, deficytu oznaczają źródła finansowania, które pochodzą spoza kraju i które są wykorzystywane do pokrycia deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy to sytuacja, w której wydatki państwa przekraczają jego dochody w danym okresie. W przypadku, gdy źródła finansowania deficytu pochodzą z zewnętrznych źródeł, oznacza to, że państwo pozyskuje środki finansowe z zagranicy, na przykład poprzez emisję obligacji skarbowych na rynkach międzynarodowych lub uzyskiwanie pożyczek od międzynarodowych instytucji finansowych.

W przypadku Rosji, źródła finansowania zewnętrznego deficytu mogą obejmować na przykład pożyczki od zagranicznych banków lub emisję obligacji skarbowych na rynkach międzynarodowych. W sprawozdaniach finansowych Rosji zazwyczaj uwzględnia się takie źródła finansowania, aby zapewnić przejrzystość i rzetelność informacji dotyczących kondycji finansowej państwa. Tutaj mamy spadki i podane liczby są ujemne. Realizacja planu na poziomie -7,6%, oraz kwoty ujemne w wysokości -53mld rubli. Oznacza to, że Rosja ewidentnie jest odcięta od zewnętrznych rynków finansowych i nie może finansować swojej dziury budżetowej z zewnątrz. Cała dziura budżetowa będzie wiec musiała być zasypywana z wewnętrznych zasobów finansowych. Najpewniej konieczne będzie sięgnięcie do portfeli obywateli i oligarchów. Ale to już temat na kolejny długi wpis który już teraz szykuje dla Was Paweł Jeżowski.

Jeżeli chcesz podziękować za moją pracę i godziny poświęcone na rozszyfrowanie tego zestawiania

to możesz to zrobić stawiając wirtualną kawkę.

Facebook Comments Box
Mateusz Lech Opublikowane przez: